Želite pravno pomoč na področju kreditov v švicarskih frankih? Visoka odškodnina Planinšec vam lahko pravno pomaga!

Vrhovno sodišče je sprejelo sodbo za kredite v švicarskih frankih

Vrhovno sodišče je izdalo sodno odločbo, kjer so bili krediti v švicarskih frankih (kreditne pogodbe) razglašeni za nične. Ta odločba se nanaša na posojilne pogodbe v švicarskih frankih, ki so se največ sklepale med letoma 2004 in 2008. Pomembno vlogo igra pomanjkljiva dolžnost banke, da kreditojemalcu pojasni pogoje posojila. Sodišče je presodilo, da je zadostno dejstvo, da bi se banka na podlagi svoje strokovne skrbnosti morala zavedati potencialnih škodljivih posledic za kreditojemalca, tudi če to morda dejansko ni držalo. Sodišče je prav tako ugotovilo, da je med pogodbenima strankama obstajalo pomembno neravnotežje. Neustrezno pojasnilo banke ob sklenitvi kreditne pogodbe v švicarskih frankih kot tuji valuti predstavlja nepošten pogodbeni pogoj.

Vrhovno sodišče je prav tako poudarilo pomembno informacijo, da morajo nižja sodišča spoštovati sodne odločbe vrhovnega sodišča kot precedenčni primer. To pomeni, da je sodna odločba vrhovnega sodišča o posojilih v švicarskih frankih zavezujoča za vse nadaljnje primere. Vse obstoječe precedense je treba torej upoštevati kot pravni vir in jih dosledno spoštovati.

Kakšni so argumenti v tožbi za ničnost kreditne pogodbe v švicarskih frankih?

Tožba v zvezi s kreditno pogodbo v švicarskih frankih se osredotoča na dejstvo, da kreditojemalec ni bil seznanjen z obsegom valutnega tveganja, ki je bilo vključeno v takšno pogodbo. Kreditojemalec ni imel zavedanja o neomejenem valutnem tveganju, ki ga je prevzel. Poleg tega je pomembno poudariti, da večina kreditov, sklenjenih v švicarskih frankih, ni bila ustrezno zavarovana v korist kreditojemalca.

Če bi bil kreditojemalec, ki je vzel kredit v švicarskih frankih, s strani banke ustrezno obveščen o valutnem tveganju in njegovih posledicah, vključno s pomembnim povečanjem odplačila celotnega kredita zaradi sprememb v vrednosti švicarskega franka, bi zagotovo sprejel drugačno odločitev. Takšno povečanje vračila celotnega kredita v primerjavi z osnovnim zneskom glavnice ter plačevanje obresti, ki bi jih moral poravnati v primeru izbire domače valute, je bilo namreč nesorazmerno. V takšno kreditno pogodbo v švicarskih frankih se kreditojemalec v primeru razpolaganja z vsemi informacijami nikoli ne bi spustil.

V naših tožbah glede kreditne pogodbe v švicarskih frankih tudi poudarjamo, da je bila pogajalska pozicija na strani bank do potrošnika znatno močnejša, kar pomeni očitno neravnotežje v pravicah in obveznostih pogodbenih strank.

Zakaj so bili kreditojemalci s krediti v švicarskih frankih ujeti v bančno past?

Če bi banka ustrezno posredovala informacije o posledicah, ki izhajajo iz spremembe tuje valute in kako se v takem primeru drastično povečajo obveznosti po kreditni pogodbi, bi kreditojemalec dejansko sklenil pogodbo v tuji valuti. Ni pa razumno pričakovati, da bi kreditojemalec ob pravilni in popolni predstavitvi vseh pomembnih informacij s strani banke sploh sklenil takšno pogodbo.

Posojila v švicarskih frankih

Krediti v švicarskih frankih - sodba

Banka je pojasnilno dolžnost opravila nepošteno, saj ni na dovolj zadosten način pojasnila oziroma potrošnika informirala o vseh posledicah in pasteh, ki jih prinaša kreditna pogodba v švicarskih frankih. Ob razkritju vseh informacij in okoliščin, ki jih prinaša kreditna pogodba v tej valuti, kreditojemalec namreč ne bi sklenil takšne pogodbe. Žal pa banka ni razkrila vseh pomembnih informacij in je bil kreditojemalec tako ujet v bančno past.

Sodba

Banka pri sklepanju kreditov v švicarskih frankih ni opravila svoje profesionalne skrbnosti

Banka ni podala ustreznih informacij na dovolj profesionalen način in s skrbnostjo dobrega strokovnjaka. Banka pomembnih informacij kreditojemalcu, ki je sklepal kredit v tuji valuti, ni podala na način, da bi lahko slednji kot potrošnik razumel ekonomske učinke spremembe tečaja, ki vplivajo na vrednost njegovih obveznosti, prevzetih na podlagi posojilne pogodbe v švicarskem franku.

Krediti v švicarskih frankih - Visoka odškodnina Planinšec vam lahko učinkovito pomaga. Zakaj?

Nudimo pravno pomoč na področju posojilnih pogodb v švicarskih frankih.
Pomagamo vam pri sestavljanju premoženjsko-pravnega zahtevka, saj sodelujemo z vrhunskimi bančnimi ekonomisti in pravnimi strokovnjaki.
Zagotavljamo natančne izračune nastale škode, ki je posledica preplačila obveznosti kredita zaradi tuje valute, v primerjavi s situacijo, če bi kreditno pogodbo sklenili v domači valuti namesto v švicarskih frankih.
Postopek izpeljemo brezplačno, saj svoje honorarje poplačamo šele ob koncu postopka, in sicer samo v primeru, da nam uspe doseči poravnavo z banko. Kontaktirajte nas za več informacij.