Odškodninska poravnava

Odškodninska poravnava je besedna zveza, ki ji drugače rečemo tudi odškodnina. Gre za denarno nadomestilo za povzročeno škodo, ki jo je oškodovanec utrpel zaradi škodnega dogodka. Škodni dogodek je lahko prometna nesreča, nesreča pri delu, nesreča na javni površini in podobno. Za odškodninsko poravnavo je bistveno, da je pri škodnem dogodku nastala premoženjska ali nepremoženjska škoda.

Odškodninska poravnava​
V primeru poškodbe na avtomobilu prejmete odškodninsko poravnavo

V katerih primerih vam pripada odškodninska poravnava?

Odškodninsko poravnavo lahko prejmete, če je prišlo do zmanjšanja vašega premoženja iz naslova poškodb na vašem avtomobilu ali drugih premičninah, če ste izgubili bodoči prihodek zaradi poškodb, če so zaradi škodnega dogodka nastopile različne vrste bolečin (telesne ali duševne), če so zaradi škodnega dogodka spremenjene okoliščine za življenje ali če je bil zaradi škodnega dogodka okrnjen vaš ugled.

Odškodninska poravnava, ki jo oškodovanec prejme v zgoraj omenjenih primerih, je namenjena temu, da se sporazumno sklene dogovor o denarnem zadoščenju za povzročeno škodo, ne glede na to, ali je škoda materialne ali nematerialne narave. Iz tega izhaja, da poznamo dve vrsti odškodninske poravnave, in sicer poravnavo za materialno škodo ter poravnavo za nematerialno škodo. Katero izmed omenjenih želi oškodovanec prejeti, pa mora jasno specificirati v odškodninskem zahtevku.

Kakšna je odškodninska poravnava za materialno škodo?

Odškodninska poravnava za materialno oziroma premoženjsko škodo je denarno nadomestilo, ki ga oškodovanec prejme za vsakršno stvar, ki se je med škodnim dogodkom uničila oziroma poškodovala. Med premoženjsko škodo štejemo avtomobil, prenosnik, telefon, osebne predmete in podobno. Poleg premičnin pa v premoženjsko škodo sodi tudi prihodnja izguba dohodka, če oškodovanec zaradi bolniškega staleža ni zmožen normalno opravljati svojega dela. Na drugi strani pa nematerialna oziroma nepremoženjska škoda pomeni, da je oškodovanec ob škodnem dogodku utrpel psihične posledice, kot so strah ali anksioznost.

Med premoženjsko škodo štejemo tudi poškodovan mobilni telefon
Sodno poravnavo stranke v postopku sklenejo pred sodiščem

Na kakšen način ločimo odškodninsko poravnavo?

Odškodninska poravnava se loči glede na to, ali gre za sodno ali izvensodno poravnavo. Če gre za sodno poravnavo, se odškodnina izplača na podlagi obojestranskega sporazuma med obema strankama. Gre za poravnavo v pisni obliki, ki jo stranke v postopku sklenejo pred sodiščem. Iz tega naslova ima takšna odškodninska poravnava status odločbe, kar pomeni, da je pravnomočna, končna odločitev pa je prepuščena sodišču.

Na drugi strani pa odškodninska poravnava izvensodne narave pomeni, da se v postopek sodišče ne vmešava. Gre za klasično obliko pogodbe, ki jo stranke zapišejo in podpišejo same, brez sodišč, lahko pa za pomoč prosijo ustreznega strokovnjaka. V večini primerov je izvensodna odškodninska poravnava reševanje spora med upnikom in dolžnikom. Ta oblika poravnave je možna takrat, ko si stranke med seboj zaupajo glede izpolnitve pogodbenih obveznosti. Izvensodna poravnava je smiselna zato, ker se zaključi hitreje in stroškovno bolj učinkovito od sodne poravnave.

Če potrebujete pomoč oziroma zastopnika, ki vam bo hitro in učinkovito svetoval med postopkom odškodninske poravnave, pokličite Visoko odškodnino Planinšec. Naša odškodninska pisarna zaposluje strokovnjake, ki so pomagali številnim zadovoljnim strankam po vsej Sloveniji. Naša strokovnost, odzivnost in izkušnje nas delajo drugačne od konkurence. Visoka odškodnina Planinšec se poplača šele v primeru uspeha, zato vam zagotavljamo, da se bomo za vsak individualen primer maksimalno potrdili.